തിര ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്‌

ഇതാ നിങ്ങള്‍ക്കൊരു സുവര്‍ണ്ണാവസരം ഇപ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കോഴിക്കോട്‌ സിറ്റിയില്‍ ഒരു വീട് (വില്ല) സ്വന്തമാക്കാം ...വിളിക്കേണ്ട നമ്പര്‍ 00974 55506843, 0091 9744300995... തിര എഡിറ്റര്‍ 00974 55506843

Saturday, 4 December 2010

Introducing Qatar 2022's First Five Stadiums!

http://www.youtube.com/watch?v=DcAi3GLQyOI

the pearl qatar

http://www.youtube.com/watch?v=WuOaNoEOsOA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=vIb8D7-ItOw&feature=related

No comments:

Post a Comment