തിര ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്‌

ഇതാ നിങ്ങള്‍ക്കൊരു സുവര്‍ണ്ണാവസരം ഇപ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കോഴിക്കോട്‌ സിറ്റിയില്‍ ഒരു വീട് (വില്ല) സ്വന്തമാക്കാം ...വിളിക്കേണ്ട നമ്പര്‍ 00974 55506843, 0091 9744300995... തിര എഡിറ്റര്‍ 00974 55506843

Saturday, 3 July 2010

സമയം+കാലം=വിജയം.......

കാലം അരെയും കത്തുനില്‍ക്കില്ല.....പൊയിക്കൊണ്ടെയിരിക്കും.......കടല്‍മാലകള്‍ പൊലെ............അതു...ആര്ത്തുല്ലസിച്ചുക്കോണ്ടെങ്ങനെ...പൊയിക്കൊണ്ടെരിക്കും........
അതുപൊലെയാണെന്നെ...നമ്മുടെ..ജീവിതവും....തിരമാലകളെ പൊലെ.........തിമര്ത്തു...................ആടിക്കൊണ്ടങ്ങനെ............നമ്മുടെ സമയം നാം  അറിയാതെ .....അതങ്ങനെ....നീങ്ങികൊണ്ടിരിക്കും..............അറിയണം....... നാം...നമ്മുടെ...ജീവിത ലക്ഷ്യ്ം....നമ്മുടെ...ദൈത്യം...............സമയം നമ്മെ കാത്തുനില്‍ ക്കില്ല....നാം...സമയത്തെ...ഉപയൊഗിക്കുന്നതിലാണെ........വിജയം...കാര്യം