തിര ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്‌

ഇതാ നിങ്ങള്‍ക്കൊരു സുവര്‍ണ്ണാവസരം ഇപ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കോഴിക്കോട്‌ സിറ്റിയില്‍ ഒരു വീട് (വില്ല) സ്വന്തമാക്കാം ...വിളിക്കേണ്ട നമ്പര്‍ 00974 55506843, 0091 9744300995... തിര എഡിറ്റര്‍ 00974 55506843

Wednesday, 24 November 2010

Serene Villas at Calicut

 www.srishtyhomes.com


Home is sweet when it is a place more than just a living space. A place where you can be yourself and feel comfortable. A place which offers a heaven of peace and serenity away from the bustle of the world outside, our project is the result of this valuable realization.
Villas constructed by a perfect blend of architecture and aesthetics on a picturesque landscape. Away from the hustle and bustle of city life and yet within the easy reach of all amenities.
Srishty Homes is a multi-discipline practice of Engineering Architectural planning, aiming to provide comprehensive, integrated design services for the built environment. Srishty Homes covers the whole range of architectural and engineering services. If required, we also prepared to assume overall responsibility for a project. Our work is further distinguished by a long-term collaboration with outstanding specialist planners, although we are happy to work with the qualified engineering offices nominated by clients as well.

Our mission is to be collaborative, working in partnership with customers, colleagues in construction and the communities we impact.

We aim to be ethical and responsible to all stakeholders. We believe that good design can create substantial economic and social value.

We are specialists in almost all building types.

Contact : India : 0091 9744300995/9349847441
              Qatar: 00974 55506843/55728280
www.srishtyhomes.com

No comments:

Post a Comment