തിര ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ്‌

ഇതാ നിങ്ങള്‍ക്കൊരു സുവര്‍ണ്ണാവസരം ഇപ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കോഴിക്കോട്‌ സിറ്റിയില്‍ ഒരു വീട് (വില്ല) സ്വന്തമാക്കാം ...വിളിക്കേണ്ട നമ്പര്‍ 00974 55506843, 0091 9744300995... തിര എഡിറ്റര്‍ 00974 55506843

Saturday, 17 April 2010

QCMC volleyball winners-Mak Qatar Intermahallu Volleyball Competition

ഞങ്ങളുടെ വിജയതിൽ സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും  QCMC യുട് നന്ദി -General Secretary QCMC


                                                                                         QCMCVollyball  ടീം
QCMC volleyball winners-Mak Qatar Intermahallu Volleyball Competition

No comments:

Post a Comment